Regulamin sklepu internetowego CONCERAMI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego CONCERAMI.COM zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym CONCERAMI.COM, dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.concerami.com, zwanym w dalszej części Regulaminu „Sklepem Internetowym”.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Piotra Firfasa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „FOKUS Piotr Firfas” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 28/13, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. dr Pieniężnego 28/13, 65-054 Zielona Góra, NIP: 973-05-79-684, REGON 080226348, adres poczty elektronicznej: info@concerami.com, numer telefonu: +48 696 959 999
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1) Sprzedawca – Piotr Firfas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FOKUS Piotr Firfas” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 28/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez taką osobę 18. roku życia, posiadająca zgodę jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  3) Potencjalny Klient – osoba przeglądająca zasoby stron internetowych Sklepu Internetowego, która nie podjęła jeszcze decyzji o złożeniu Zamówienia;
  4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedającym, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie Internetowym;
  5) Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  6) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające istotne postanowienia tej umowy, w szczególności rodzaj i liczbę Produktu, jego cenę, miejsce, sposób i koszt dostawy;
  8) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
  9) Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;
  10) Konto – bezpłatna usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są:
  1) nowe i zostały wykonane ręcznie z naturalnych materiałów, co oznacza, że mogą posiadać cechy jednostkowe w zakresie koloru i formy, które są ich zaletą oraz wpisują się w charakter artystyczny i unikatowy Produktu;
  2) zostały wykonane w oparciu o projekty autorstwa Sprzedawcy i współpracujących
  z nim projektantów, co oznacza, że podlegają one ochronie przewidzianej prawem autorskim.
  Z uwagi na ręczne wykonanie Produktów Sprzedawca wskazuje i zastrzega sobie dopuszczalność istnienia różnic, pomiędzy egzemplarzami Produktu tego samego wzoru, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie Internetowym, wynikających ze specyfiki wykonywania tych Produktów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu – bez wad fizycznych i prawnych.
 5. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają obowiązujące podatki.
 6. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które są wskazywane osobno z podziałem na proponowane sposoby dostarczenia Produktu.
 7. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym oraz kosztów dostarczenia Produktu, przy czym zmiana ceny Produktu lub kosztów jego dostarczenia – nie ma wpływu na Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji, przed wprowadzeniem zmiany ceny lub kosztów dostarczenia.
 9. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania jego asortymentu oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie przez Potencjalnego Klienta i/lub Klienta – następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1) posiadanie komputera, laptop lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem
  do Internetu;
  2) dostęp do poczty elektronicznej;
  3) korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
  4) korzystanie z ekranu o zalecanej minimalnej rozdzielczości: 1280×720;
  5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
 10. Sprzedawca dostarcza kupione Produkty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w sposób zgodny
  z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.

II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ.

 1. Osobami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty są Klienci:
  1) posiadający zarejestrowane Konto w Sklepie Internetowym;
  2) nieposiadający zarejestrowanego Konta w Sklepie Internetowym, tj. dokonujący Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Klient dokonuje rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, po wykonaniu następujących czynności:
  1) prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
  2) kliknięciu w pole „Załóż konto”,
  3) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
 3. Rejestracja Konta przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Rejestracja Konta ma charakter jednorazowy. Dokonując kolejnych Zamówień Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Klienta ma możliwość późniejszej aktualizacji danych podanych przy rejestracji Konta. Login i hasło mają charakter poufny i nie powinny być przekazywane przez Klienta osobom trzecim.
 5. Klient może przeglądać Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta.
 6. Klient posiadający Konto składa Zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego, poprzez dodanie Produktu do „koszyka”, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia, przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Klient nieposiadający Konta składa zamówienie poprzez dodanie Produktu do „koszyka”, podanie danych wymaganych w Formularzy Zamówienia, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia, przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 8. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia faktury.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta, potwierdzonego przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie jego podsumowania wraz z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji, na adres mailowy wskazany przez Klienta.
 2. Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
  1) do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego;
  2) do odmowy realizacji Zamówienia, które zostało złożone:
  a) na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia,
  b) przez Klienta, którego dane nie przeszły prawidłowej weryfikacji – w trybie wskazanym w pkt 1,
  c) z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z tym że Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania krótkich przerw serwisowych, w trakcie których nie będzie możliwe składanie Zamówień.
 5. Przed dokonaniem wysyłki kupionego produktu przez Sprzedawcę, Klient będący Konsumentem ma prawo do rezygnacji z dokonanego zakupu. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji Klient powinien się skontaktować ze Sprzedawcą –
  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie o rezygnacji zostanie skutecznie złożone, tylko jeżeli dotrze do Sprzedawcy przed dokonaniem wysyłki Produktu do Klienta. Prawo do rezygnacji nie wyłącza prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ustępie VI Regulaminu.

IV. TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY PRODUKT.

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamawiany Produkt:
  1) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3) płatności elektronicznie i kartą płatniczą.
 2. Płatności przelewem Klient dokonuje na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:
  72 1140 2004 0000 3902 7652 0309.
 3. Płatności elektroniczne Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU, oferowanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000274399. Płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie płatności elektronicznych dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.payu.pl
 4. Czynności w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych z góry kartami płatniczymi wykonuje PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000274399, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.payu.pl
 5. Termin płatności:
  1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU.

 • 1. Sprzedawca realizuje dostawy Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 • 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  • 1) paczka pocztowa,
  • 2) przesyłka kurierska,
  • 3) odbiór osobisty.
 • 4. Koszty dostarczenia Produktu podano na stronie www.concerami.com w zakładce „Wysyłka ”.
 • 5. O ile nie uzgodniono inaczej koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 • 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 • W przypadku zamawiania Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • 1) przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
  • 2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 7. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz
  z dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży, to jest fakturą – jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 • 8. Odbiór osobisty kupionego Produktu następuje po indywidualnym uzgodnieniu terminu odbioru, pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.

   1. Klient będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Prawo do odstąpienia nie obejmuje Produktu, który został ozdobiony na indywidualne życzenie Klienta będącego Konsumentem lub w inny sposób przygotowany na indywidualne życzenie Klienta będącego Konsumentem.
   3. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, rozpoczyna się od dnia następnego po dniu odebrania kupionego Produktu. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, że Klient będący Konsumentem wyśle Sprzedawcy – przed upływem terminu do odstąpienia – jednoznaczną informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
    1) Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. dr Pieniężnego 28/13, 65-054 Zielona Góra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@concerami.com. W oświadczeniu o odstąpieniu Klient będący Konsumentem powinien podać numer zamówienia, nr rachunku bankowego do zwrotu oraz skan dowodu zakupu (fakturę).
    2) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Kupujący odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: ul. dr Pieniężnego 28/13, 65-054 Zielona Góra Do zwracanego Produktu Klient będący Konsumentem zobowiązany jest załączyć dowód zakupu (fakturę).
    3) Zwrot Produktu nadesłany po terminie przez Klienta będącego Konsumentem, nie zostanie przyjęty przez Sprzedawcę, a jego odesłanie nastąpi na koszt Klienta będącego Konsumentem.
   4. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu Produktu za pobraniem.
   5. Klient będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
   6. Zwracany Produkt powinien zostać zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu przesyłki.
   7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu Konsumentem – wszystkie otrzymane od Klienta płatności za zwracany Produkt, w tym koszty dostarczenia Produktu Klientowi będącemu Konsumentem, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem, do chwili otrzymania od Klienta Produktu objętego Umową Sprzedaży, od której Klient będący Konsumentem odstąpił lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. Jeżeli w ramach pierwotnej transakcji towar został wysłany Klientowi będącemu Konsumentem – za pobraniem, zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta będącego Konsumentem.
   9. Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów zwrotu przez Sprzedawcę płatności za towar.
   10. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
   11. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przedstawiony został przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Skorzystanie z udostępnionego wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, nie jest to obowiązkowe.
   12. Przykładowy wzór formularza odstąpienia stanowi również załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VII. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU.

   1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Sprzedawca nie udziela dodatkowo gwarancji na sprzedawany Produkt.
   2. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient będący Konsumentem życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie reklamacyjne, a także preferowany przez Klienta będącego Konsumentem – sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (kopia kopia faktury albo inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży).
   3. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) Klient będący Konsumentem powinien przesłać w formie pisemnej na adres: ul. dr Pieniężnego 28/13, 65-054 Zielona Góra
   4. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy, poprzez jego wysłanie na adres: wskazany w pkt. 3.
   5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, tj. od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o wadzie wraz z wadliwym towarem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
   6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta będącego Konsumentem, o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
   7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   8. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest spisać w obecności kuriera stosowny protokół szkody, a następnie przesłać uszkodzony towar wraz z protokołem szkody, na adres wskazany w pkt. 3.
   9. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

   1. 1. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do:
    1) rezygnacji, o którym mowa w ustępie III pkt 5 Regulaminu,
    2) prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ustępie VI Regulaminu.
   2. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt, wobec Klienta niebędącego Konsumentem.
   3. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
   4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem – żadnych roszczeń
    w stosunku do Sprzedawcy.
   5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W konsekwencji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
   6. W razie przesłania Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem – za pośrednictwem przewoźnika – Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW.

   1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu – jest Sprzedawca.
   2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
   3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
   4. Przeglądanie stron internetowych Sklepu Internetowego, nie wymaga podawania przez Potencjalnego Klienta jego danych osobowych.
   5. Dane osobowe zamieszczone przez Potencjalnego Klienta w formularzu kontaktowym są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu udzielenia odpowiedzi, na pytania przedstawione w tym formularzu.
   6. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji Konta są wykorzystywane przez Sprzedawcę do umożliwienia Potencjalnemu Klientowi zalogowania się, w celu skorzystania z funkcjonalności stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym złożenia Zamówienia oraz jego realizacji przez Sprzedawcę – zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
   7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych.
   8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola, w trakcie procesu rejestracji Konta oraz składania Zamówienia.
   9. Klient ma prawo:
    1) dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji i poprawiania,
    2) uzyskania od Sprzedawcy informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe oraz celu przetwarzania tych danych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. O ile nie zastrzeżono inaczej w opisie oferowanego Produktu, nadaje się on do kontaktu z żywnością i może być czyszczony za pomocą wody i płynu do naczyń. Nie zaleca się czyszczenia Produktów w zmywarkach.
  2. Zdjęcia oferowanych Produktów umieszczone na stronach Sklepu Internetowego, mogą nieprecyzyjnie oddawać faktyczny wygląd Produktów. Ze względów technicznych kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zdjęcia stanowią jedynie odwzorowanie przedmiotu i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu, także ze względu na ich ręczne wykonanie. Dane techniczne, informacje o wadze i rozmiarze oraz opis Produktu, podane zostały tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe, jednakże dopuszcza się niewielkie różnice między opisem a stanem faktycznym.
  3. Jeżeli w chwili złożenia Zamówienia nie jest dostępny żaden egzemplarz wybranego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą mailową. Jeżeli Produkt nie będzie już dostępny, Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
  5. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do umów Sprzedaży zawartych po opublikowaniu zmian w Regulaminie.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.